6430, Bácsalmás,
Gróf Széchenyi.u.9

+36 (30) 355 8348
info@fanni-konyhastudio.hu

 

 Adatvédelmi szabályzat

 

1.BEVEZETÉS

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó (székhely: 6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9. adószám: 65053748-2-23., a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.fanni-konyhastudio.hu/ weboldalán.

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy bármely elérhetőség egyikére.

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (GDPR), a jelen tájékoztatóban: Rendelet);

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2013.évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

2000.évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003.évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2017.évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013.évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

 

A szolgáltató weboldalainak megnevezése: http://www.fanni-konyhastudio.hu/

A szolgáltató neve: Polyák Márk Egyéni Vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9.

Nyilvántartási szám: 12899705

Fő tevékenység: 475201 kiskereskedelem

Adószám: 65053748-2-23

 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szolgáltató levelezési címe: 6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9.

Telefonszáma: +36 30 3558348

 

A weboldal elérhetősége a http://www.fanni-konyhastudio.hu/

internetcímen elérhető webhely.

 

A tárhely szolgáltató neve és elérhetőségei:

 

Név: ICON MÉDIA Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06 70 / 518-1943

Weboldal: www.webdigital.hu, www.web-digital.hu

Szolgáltató adatkezelési szabályzata: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

 

2. DEFINÍCIÓK

 

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.17 ip-cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet a TCP/IP-protokoll szabványt használó szerverek, számítógépek és az internetes kommunikációra képes egyéb eszközök használnak egymás azonosítására. Az összes internetre kapcsolt informatikai eszköz rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

A Rendelet a személyes adatok közé sorolja az Érintett által használt eszköz IP-címét is.

2.18 cookie (süti): olyan információcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalmat szolgáltató szerver küld a webböngésző programnak, és amelyet a szerver felé irányuló kérésekről (keresésekről) visszaküld a szervernek. A sütik használatának elsődleges célja a profilinformációk tárolása, az erőforrás-takarékosság (idő, szerverkapacitás stb.).

A sütiket a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó által az interneten használt eszközön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.), ahol azok egy elkülönített könyvtárban tárolódnak. A süti egyértelműen azonosítja, és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználó által az interneten használt eszközt.

A Rendelet a személyes adatok közé sorolja az Érintett által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb azonosítókat is.

2.19 web-beacon (webjelző): egészen apró, átlátszó (emberi szemmel láthatatlan) képek a honlapokon; amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl. hírlevél megnyitása, URL-ekre (linkekre) kattintás stb. követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel együtt szokták alkalmazni; segítségükkel nyomon követhető a felhasználó internetes tevékenysége, lehetővé válik a pontos profilalkotás.

2.20 profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5. HÍRLEVÉL

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó jelenleg nem üzemeltet hírlevél szolgáltatást.

 

6. WEBÁRUHÁZ és REGISZTRÁCÓ

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó jelenleg nem üzemeltet webáruház szolgáltatást és a webáruház szolgáltatáshoz tartozó regisztrációval sem foglalkozik.

 

7. WEB-BEACON és PROFILALKOTÁS

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó nem alkalmaz a weboldalán, a http://www.fanni-konyhastudio.hu/ oldalon sem web-baeacon és semmilyen profilalkalmazásra szolgáló programot, alkalmazást.

 

8.COOKIE

 

Amint a fentiekben már rögzítettük: a Rendelet az IP-címet, a"cookie"-kat (sütiket) és a további online azonosítókat is személyes adatnak nyilvánította; amelyek esetén az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

A "cookie" (a továbbiakban süti) meghatározása a jelen tájékoztató 2.18 pontban olvasható.

A sütiket az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten, adminisztratív célokra, a webhely látogatottságának mérésére, a böngészés megkönnyítésére használja föl.

Aki nem kívánja elfogadni a sütik használatát, a webböngészőben le tudja tiltani azokat, de ez esetben a honlap bizonyos funkcióinak használata korlátozottá válik.

A webhelyen a böngészés megkezdésekor egy felugró ablakban figyelmeztetés jelenik meg a sütik használatáról. Aki ez után tovább böngészi a weboldalt, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a böngészésre használt eszközén.

A sütik lehetnek

  • a munkafolyamat idején érvényes (ideiglenes vagy munkamenet) sütik,
  • állandó (mentett) – sütik, és származhatnak
  • első féltől, vagyis a webhely üzemeltetőjétől (belső sütik),
  • illetve harmadik féltől (külső sütik).

 

A böngészési munkamenet idején érvényes, ideiglenes sütik teszik lehetővé, hogy a webhely böngészése során a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, megkönnyítse a weboldalakon a navigálást.

Az állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után meghatározott ideig maradnak az Érintett eszközén, és így lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, műveleteinek a felidézését egy későbbi látogatás során. (Ez teszi lehetővé például egy adott oldalon a felhasználónév és a jelszó tárolását).

 

Az Adatkezelő/Adatfeldolgozó által üzemeltetett webhely szerveréről érkező belső sütik a kommunikációban részt vevő eszköz IP-címét, a webhelyen meg-látogatott oldalakat, adott esetben (az Érintett döntése alapján) a felhasználó nevét és jelszavát jegyzik meg.

Ez a technológia biztosítja, hogy a webhely használata során ne kelljen minden alkalommal ugyanazokat a folyamatokat megismételni, adott esetben az Érintettnek ne kelljen újra azonosítania magát.

 

A munkamenet sütik a böngészés ideje alatt érvényesek – kilépéskor, illetve az utolsó aktivitást követő 15 perc elteltével törlődnek. Ez alól kivételt képez a belépési adatokat megjegyző süti, amely az Érintett böngészéshez használt eszközén – a legutolsó belépéstől számított – 365 napig tárolódik.

A sütikről részletes információk találhatók a következő oldalon: http://www.allaboutcookies.org oldalt.

 

A harmadik féltől származó sütik  nem webhelyet tároló szerverről, hanem – ahogy a neve is mutatja – egy kívülálló szolgáltatótól érkeznek.

A Google sütik azokon a weboldalakon használatosak, amelyek a Google Analytics© beépítésével mérik az oldal látogatottságát, és információkat gyűjtenek az oldal felhasználásának módjáról, úgy mint: a honlaplátogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók tartózkodási helye, a belépés előtti webhely (ahonnan a felhasználó "érkezik"), a használt böngésző és operációs rendszer, az internetszolgáltató, a használt kijelző felbontása, az oldal böngészésének ideje, a honlap elhagyásának időpontja.

Az Adatkezelő ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használja föl.

A Google Analytics© a fenti információkat anonim formában tárolja. Az anonim adatokhoz a szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér. Az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekötésével az Adatfeldolgozó a gyűjtött adatokat célzott reklámok eljuttatására használja, melynek célpontja az internethasználó eszköze.

A Google Analytics© sütik állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart.

További információk: https://www.google.com/analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google Analytics© által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

Az Adatkezelő a közösségi oldalának elérését, megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. és az Instagram LLC. szolgáltatása biztosítja. A sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Inc. tulajdonában lévő Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. – mint Adatfeldolgozó – közösen végzi; a szolgáltatás révén hozzáfér a honlap látogatottságának méréséhez és a böngészési szokások feltérképezéséhez szükséges adatok köréhez. A gyűjtött adatokat az Adatfeldolgozó tartósan, de legfeljebb 2 évig tárolja az Érintett böngészéshez használt eszközén. E sütiket az Érintett törölheti a saját eszközéről. Az Adatfeldolgozó a fenti adatokat az Érintett számára küldött, célzott reklámok eljuttatására is felhasználja.

További információk:

https://developers.facebook.com/products

https://www.instagram.com/legal/cookies/

https://help.instagram.com/155833707900388

 

9. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

  • számlázási adatok (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám)
  • szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 

10. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A számlázási adatokat a számviteli szabályozásra vonatkozó rendelet szerint azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A szállítási adatokat a feljegyzés napjától számított 12 hónapig tárolja.

 

11. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

 

Könyvelés: Miklós Istvánné E.V. (6430 Bácsalmás, Szabadság u. 25.) 
érintett adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, az adatkezelés időtartama a számviteli törvények szerint

 

Polyák Márk Egyéni Vállalkozó fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

12.Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával együtt bizalmasan kezel, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

 

13. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

 

Az Adatkezelő a székhely teljes területén elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet, amelynek célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a balesetek és jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

A kép- és hangfelvételek rögzítési, felhasználási és megőrzési szabályaira a bevezetőben megadott jogszabályok rendelkezései irányadók, a működtetésre és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletes előírásokat az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzata tartalmazza. Az elektronikus megfigyelőrendszer működéséről szóló szabályzat az Adatkezelő weboldalán, a http://www.fanni-konyhastudio.hu/ és székhelyén tekinthető meg.

A kezelt adatok köre: az Érintettek kép- és hangfelvételeken rögzített képmása, hangja és egyéb személyes adatai. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett a bejáratnál kihelyezett figyelmeztető tábla és a jelen tájékoztató ismeretében bemegy a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket zárható helyiségében található szerver 60 munkanapig tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melyek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az erre felhatalmazott személyek jogosultak. A kamerák felvételének megtekintésére az Adatkezelő erre feljogosított vezetői jogosultak.

 

14. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

14.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat meghatározott módon, írásban az Adatkezelő felé megteheti.

 

14.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

14.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 1. pontban megnevezett elérhetőségein megteheti.

 

14.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

14.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

14.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (16.pont) fordulhat vagy

 

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

14.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

16. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

Bácsalmás, 2018.05.24.